Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, dzięki współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, realizowało od kwietnia do października zadanie publiczne „Tam walczyli o Polskę”

W ramach projektu zorganizowanych zostało16 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych do Góry św. Anny, połączonych z edukacją przyrodniczą i patriotyczną dla dzieci szkół i przedszkoli miasta i gminy.

Dzięki tym wyjazdom dzieci poznały walory krajoznawcze Góry św. Anny – zwiedziły Park Krajobrazowy „Góra św. Anny” ze ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi obrazującymi walory historyczno-kulturowe i przyrodnicze tego terenu. Nauczyły się jak należy zachowywać się w rezerwacie przyrody, jak korzystać z tablic informacyjnych parku krajobrazowego.

Zwiedziły Muzeum Czynu Powstańczego i ekspozycje Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Biorąc udział w prowadzonych przez pracowników naukowych muzeum lekcjach muzealnych, bogato ilustrowanych materiałami okazowymi i multimedialnymi, poszerzyły i wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą i historyczną.

Poznały zawiłości i historię patriotycznych zrywów ludności śląskiej dla odzyskania niepodległości, przez co pogłębiona została więź z regionem – Małą Ojczyzną.

W Dziale Przyrody zaznajomiły się z sekretnym życiem ważek, obejrzały mnóstwo okazów. Dzieci przedszkolne wzięły udział w warsztatach plastycznych. Wszystkie otrzymały od Muzeum książeczki – komiksy o życiu ważek.

Dodatkowo, dzięki uprzejmości muzeum, dzieci z PP nr 1 skorzystały z innych, bardzo atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Prowadzone były w związku z odbywającą się wtedy wystawą czasową „Celtyckie Odrodzenie”. Dzieci przeniosły się w świat bajkowej Irlandii, „W krainie elfów i olbrzymów”, poznając najpiękniejsze, znane tam baśnie i legendy. 

 


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice