Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

11 czerwca 2015r. salę kinowo-widowiskową Krapkowickiego Centrum Kultury wypełnił dziecięcy gwar, dźwięki muzyki i odgłosy tańca. A stało się tak za sprawą Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które przy współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, zaprosiło przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Festiwalu Dziecięcym „Wiosna na ludowo”.

Przed godziną dziesiątą miejsca na sali zaczęły zajmować dziecięce zespoły przebrane w stroje ludowe. Miarą zaangażowania opiekunek, szczególnie grup przedszkolnych, może być fakt, że nawet same miały na sobie elementy strojów ludowych.

Po powitaniu uczestników przez przewodniczącą Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego, panią Gabrielę Korzeniewską, nastąpiło otwarcie festiwalu. Zapowiedzi występu kolejnych zespołów dokonywało dwoje młodych wolontariuszy, uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach: Zuzanna Zapadka i Denis Madej.

Występy festiwalowe zainaugurowała najmłodsza grupa „Misie” z Przedszkola Publicznego Nr 6. Maluszki, pod kierunkiem swojej opiekunki, sprawnie wykonały tańce z piosenką: „Grozik” i „Nie chcę cię znać”. Po nich wystąpiła grupa ‘Tygryski” i „Sówki” z Przedszkola Publicznego Nr 8, która odtańczyła trojaka i krakowiaka. Grupa ‘Słoneczka” z Przedszkola Publicznego w Żywocicach zatańczyła „Szota” i zaśpiewały piosenkę „Hej, na krakowskim rynku”, zaś grupa „Stokrotki” z Przedszkola Publicznego Nr 2 przygotowała i pięknie zaprezentowała widzom całą inscenizację pod tytułem „Biesiada Polska”.

Nadszedł czas na prezentacje zespołów szkolnych. Jako pierwszy wystąpił zespół wokalno-instrumentalno-ruchowy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach z dynamicznie wykonaną wiązanką piosenek, utworów i tańców ludowych. Następnie zespół klasy 2a Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 wykonał piosenki i tańce ludowe pochodzące z regionu krakowskiego: „Lajkoniku, prowadź nas”, „Mariackie hejnały” i „Płynie Wisła, płynie”. Widać było, że zespół włożył wiele pracy i starań w przygotowanie się do występu. Dzieci wystąpiły w strojach krakowskich, a na scenie sprawnie poruszał się Lajkonik.

Zespół klasy 3b Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 zaprezentował publiczności krakowiaka, „Szwarne gizdy” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej przedstawiły się w piosenkach „Kłania się Marzanka” i „Ty pójdziesz górą” zaś zespół dziecięcy z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela w piosenkach „Po lekuśku” i „Dzieweczko ze Śląska”. Prezentacje zespołów festiwalowych zakończył występ zespołu „Super 22”, dzieci z klasy 1 Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowie Opolskim, który wykonał piosenkę „W moim ogródeczku”.

Każdy występujący zespół został nagrodzony okolicznościowym dyplomem i słodyczami dla małych wykonawców. 

Pani Jolanta Myśluk, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy, zwracając się do małych artystów, wyraziła swój podziw dla ich zaangażowania w przygotowanie prezentacji i wysoki poziom wykonania programu, zasługujący na pokazanie go szerszej publiczności. Obiecała, że zarekomenduje występy młodych artystów organizatorom „Dni Krapkowic”.

Przewodnicząca KSO podziękowała dzieciom i opiekunom za przygotowanie i prezentacje występów, dyrektorowi KCK za gościnę i zorganizowanie profesjonalnej obsługi sceny. Podziękowała również grupie wolontariuszy z gimnazjum nr 2 pod kierunkiem pani Anny Włoch za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu festiwalu.

Dużym przeżyciem, nagrodą dla wszystkich, był kończący festiwal i budzący niekłamany zachwyt wśród oglądającstyle="margin: 10px;" ych, występ Szkolnego Zespołu Tańca Regionalnego i Narodowego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach „Żędowianie”. Zespół ten, kierowany przez panią Jadwigę Bregułę, posiadający już jedenastoletni dorobek artystyczny i mający za sobą występy w kraju i za granicą, przedstawił montaż tańców narodowych w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego oraz utworów pieśni i tańców ludowych z różnych regionów Polski w strojach z danego regionu. Serdecznie zespołowi i jego opiekunkom dziękujemy!

Na pewno był to pełen wrażeń i pozytywnych emocji dzień, który będzie długo pamiętany przez tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice