Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podsta­wowych, gimnaz­jalnych i ponadgimnaz­jalnych powiatu krapk­o­wickiego. Polega on na wykonaniu i przesłaniu do organizatora (do 17 października 2014r.) samo­dzielnie wyko­nanych prac.

Konkurs obejmuje kilka kategorii, z których uczestnik może wybrać nie więcej niż trzy. Kategorie te to:

☺ prezentacja multi­medialna - Poznaj walory przyrodnicze powiatu krapko­­wickiego,
☺ plakat o tematyce ekologicznej,
☺ zdjęcie/zdjęcia: Piękno przyrody mojej okolicy,
☺ eko-bajka (z morałem),
☺ praca plastyczna (technika dowolna) Mój świat ekologiczny,
☺ gra (planszowa lub karciana),
☺ wykonanie albumu.

Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni wycieczką do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu (35 uczniów starszych) lub do Palmiarni w Gliwicach (35 uczniów młodszych).

Regulamin konkursu.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice