Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zamierza wesprzeć działania nauczycieli na rzecz rozpowszechniania wielkiej wartości i piękna tkwiącego w polskiej ludowej twórczości muzycznej, zarówno śląskiej jak i innych regionów, poprzez zorganizowanie 11 czerwca 2015r. festiwalu muzyczno-teatralnego „Wiosna na ludowo”.W festiwalu mogą wziąć udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych naszego miasta i gminy.

Podczas festiwalu dzieci będą mogły zaprezentować piosenki, tańce, monologi lub scenki związane z polską kulturą ludową (nie tylko śląską). Jury będzie oceniało uczestników w kategoriach wiekowych.

Dla uświetnienia festiwalu planujemy występ Szkolnego Zespołu Tańca Regionalnego i Narodowego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach „Żędowianie”. Zespół ten istnieje już ponad 10 lat i swoją działalnością promuje pieśni i tańce ludowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do udziału w Festiwalu.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu i wypełnienie Karty Zgłoszenia.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice